Koortsachtig overleg met PVV over gat van 2 miljard in zorg

Gastblogger Columbus reageert op een artikel uit de Volkskrant.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Koortsachtig overleg met PVV over gat van 2 miljard in zorg

[Door Douwe Douwes, Gijs Herderscheê − 28/04/11, 02:08]

Het kabinet onderhandelt koortsachtig met gedoogpartner PVV over nieuwe ingrepen in de zorg. Gisteren sprak minister Schippers (Volksgezondheid) met premier Rutte, minister De Jager (Financiën) en de fractieleiders van VVD, CDA en PVV over tegenvallers op haar begroting.
Schippers rekent dit jaar op een tegenvaller van ongeveer 2 miljard euro, stellen bronnen. Het is bijna traditie dat de bulk van de tegenvallers voor rekening van Volksgezondheid komt. De regel is dat ministers de gaten in hun eigen begroting moeten vullen. In dit geval kan dat leiden tot ingrepen in het zorgpakket, of tot hogere eigen bijdragen.

De tegenvallers komen op de 18 miljard ‘ombuigingen’ die de minderheidscoalitie met de PVV overeenkwam. Maar omdat VVD en CDA op financieel vlak worden gedekt door de partij van Wilders, praat hij mee over hoe de gaten worden gevuld. Voor hem is het politieke risico van ingrepen in de zorg extra groot, omdat hij zich sterk op dat dossier profileert.

Extra verpleegkundigen

Zo heeft hij tijdens de onderhandelingen over het gedoogakkoord bedongen dat er 12 duizend extra verpleegkundigen komen. Dit doel lijkt door de financiële problemen verder achter de horizon te verdwijnen.

Minister De Jager wil vrijdag een ‘besluitvormingsmemorandum’ aan de ministerraad voorleggen. Dat is een kladversie van de voorjaarsnota – het tussentijdse overzicht van de lopende begroting. De voorjaarsnota bevat ook de ‘uitgavenkant’ van de begroting voor 2012. De kans dat het kabinet deze week al overeenstemming bereikt over de voorjaarsnota, wordt in Den Haag klein geacht.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

[Hieronder de reactie van Columbus.] 

Koortsachtig overleg met PVV over gat van 2 miljard in de zorg en Zieken en gehandicapten gekort zijn twee koppen boven artikelen waar de volksverlakkerij afdruipt.
Om het gat te vullen wordt er weer eens gekort op het PGB. Dit jaar werd het PGB al met 3% verlaagd, zomaar uit gierigheid. Nu nog eens om een verzonnen tekort te dekken.
Het PGB wordt uit de AWBZ betaald. In de AWBZ-pot komt jaarlijks 30 miljard en werd er vorig jaar 23 miljard uit betaald aan zorg. De overige 7 miljard zijn aan andere doeleinden uitgegeven, niet aan mensen die zorg nodig hebben. Dat misbruiken van de premies welke de bevolking opbrengt is al jaren bekend bij de overheid maar die houdt zich van den domme.

Om nu te stellen dat er meer is uitgegeven dan er geld is, is een flagrante leugen. De politiek naait de bevolking al jaren een oor aan met de AWBZ gelden.
Toen de PVV slechts aan de kant mocht staan roepen dat er geld bij moest bij de zorg deden ze dat dan ook. Toen ik freule Agema liet weten dat ik 2000 euro minder kreeg om mijn moeder te verzorgen vertelde ze dat dit nog oud beleid was, van het vorige kabinet. Nu kan ik wel al raden wat deze keer de uitvlucht van de PVV zal zijn: “tegenvallers zijn niet voorzien, daar kan niemand wat aan doen”.
Maar het is heel eenvoudig uit te leggen. Als je te weinig begroot heb je vroeg of laat te weinig geld. In dit geval bedenkt de coalitie een tegenvaller en Geertje zal heel gedwee ja en amen knikken.

Het is wel zo sociaal en beschaafd om zoveel geld te spenderen als er nodig is om bejaarden fatsoenlijke zorg te geven. Te weinig geld wil altijd zeggen dat in de praktijk de armen er de dupe van worden. En dat gebeurt volgens de geschiedenis altijd als de rechtse rijken aan de macht zijn. Want de zorg betaalbaar houden is een hypocriete kreet, die zal altijd betaalbaar blijven voor de rijke lui. De zorgmaffia heeft er slechts belang bij om de kosten zo hoog mogelijk op te voeren, des te meer valt er te incasseren.
Heeft iemand al eens een groenteboer horen roepen dat zijn omzet omlaag moet omdat de groente anders onbetaalbaar wordt.

De politiek, of beter gezegd de zorgmaffia die de politiek onder de duim heeft, ziet met afgunst het succes van het PGB toenemen. Gewone burgers kopen met dat PGB hun eigen zorg in en dan is het gedaan met 24 uurs poepluiers, pyamadagen en andere smerig streken die de professionele zorginstellingen bedenken om zo weinig mogelijk zorg te leveren. Met het PGB krijgt de burger weer fatsoenlijke zorg waar hij vele jaren zijn ABWZ premie voor betaald heeft.

Met het toenemend succes van het PGB wordt de ruif waaruit de zorgbobo’s hun zakken vullen steeds minder. En met de privatisering van de zorg ligt het voor de hand dat de grote zorgconcerns het liefst het monopolie hebben op de zorg. Daar past de concurrentie van het PGB niet in. Dus wordt er van alles bedacht om het PGB te boycotten en stilletjes om zeep te helpen.
Want de grootste volksverlakkerij zit wel in het verhaal dat het PGB al jaren uit de hand loopt. Als er voor dat doel te weinig geld beschikbaar gesteld wordt, loopt het natuurlijk zogenaamd uit de hand.

Daarom de waarheid in plaats van de platte leugens van de minister en zijn vazallen:
Voor ieder PGB moet er een indicatie zijn van CIZ. Geen mens bepaalt zelf op welke zorg hij recht heeft. En voor die bepaalde zorg wordt een PGB verstrekt.
Het PGB wordt al automatisch op 20% minder gesteld dan de kosten voor een verpleeghuis.
M.a.w. het is 20% goedkoper om met een PGB zorg in te kopen dan de verzorging in een verpleeghuis.
Verder zou elke bejaarde in een verpleeghuis komen als men geen gebruik zou maken van het PGB.
De simpele som van het geheel is dat met het PGB 20% kosten worden uitgespaard terwijl er nauwelijks sprake is van ondermaatse zorg.

Natuurlijk komt het PGB niet terecht in de zakken van de zorgmanagers en dat vinden ze niet leuk. Vandaar de volksverlakkerij waar natuurlijk ook weer de meeste volksvertegenwoordigers intrappen.
Bezuinigen op het PGB is des te gemakkelijker want je treft er individuele burgers mee die meestal niet meer kunnen kiezen voor een andere vorm van zorg en die zich niet kunnen verweren tegen de staatsterreur.
Want het gaat niet enkel om eenmalige afbraak van de zorg, de rechtse politiek is al jaren bezig alle sociale voorzieningen, inclusief de zorg af te breken. Je kunt nu eenmaal burgers gemakkelijker onder de duim houden als ze geen gebruik kunnen maken van sociale wetgeving edg.
En dat onder de duim houden wordt met de dag noodzakelijker want de armoede neemt toe in Nederland, ook de onvrede, ongenoegen en geloof in de democratische politiek neemt met de dag af en de bescherming van de burger door de staat verdwijnt zienderogen.

Zo is al lang bekend dat arme burgers korter leven omdat ze minder zorg krijgen en in slechtere omstandigheden leven. Het verschil tussen arm en rijk, en dus tussen goede zorg kunnen betalen of niet neemt toe.
En tenslotte is er overal geld genoeg voor, het is een kwestie van keuzes maken. En die worden in hoofdzaak gemaakt door de rijken, niet door de burgers.
85 nieuwe straaljagers kan er wel af, meer geld voor de zorg niet. Straks gaan ze met die 85 straaljagers 15 miljoen arme sloebers verdedigen zeker?

Columbus.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

IGZ – Theorie en Praktijk

[Naar aanleiding van een brief van de Inspecteur-generaal aan de heer G. te W.]

Eerst de theorie:
Het MOTTO van IGZ:
In het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 van IGZ lezen we in het voorwoord van de Inspecteur-generaal wat het motto van de inspectie is:

“Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg”.

De MISSIE van IGZ:
In juni 2006 formuleerde de Hoofdinspecteur Verpleging en Chronische Zorg van IGZ in een presentatie voor de VGN de missie van de Inspectie als volgt:

“De inspectie beschermt en bevordert veilige,
effectieve en patiëntgerichte zorg;
handelt vanuit perspectief van de burger;
richt zich met name op problemen die

burgers zelf niet kunnen beoordelen of beïnvloeden.”

Dan de praktijk:
Dat klagers door IGZ stelselmatig worden afscheept met de mededeling dat de Inspectie individuele klachten niet in behandeling neemt, moge als algemeen bekend worden verondersteld. Meestal verschuilt men zich dan achter de Leidraad of verwijst men de klager naar de klachtencommissie van de betrokken zorginstelling.

Hieronder een voorbeeld van hoe ver IGZ wel niet van de gewone burger af staat.
De heer G. te W. is mentor van zijn moeder die in een verpleeghuis verblijft en hij heeft zich meerdere malen zeer terecht kritisch uitgelaten over de geleverde zorg aan zijn moeder.  
G. heeft medio 2009 bij IGZ een klacht ingediend over de handelswijze van inspecteur mw. Van der P. die, zonder eerst G. te horen, een verpleeghuisarts op diens verzoek geadviseerd heeft hoe deze van die lastige G. af zou kunnen komen.
Het advies van inspecteur Van der P. luidde:
“Onsziens rest er nog maar 1 oplossing en dat is de zorgovereenkomst op te zeggen.”

De klacht van G. wordt in maart 2010 gegrond verklaard en de Inspecteur-generaal schrijft aan G. o.a. het volgende:
“De inspectie heeft als toezichthoudend orgaan onder meer een adviserende taak ten opzichte van zorgaanbieders. Geregeld vragen zorgaanbieders de inspectie om advies in kwesties van velerlei aard, waaronder ook concreet advies, toegespitst op een individuele behandelrelatie.”

In 2009 deed ook de Nationale ombudsman al een uitspraak over eerdere klachten van G. over de inspectie. Toen werden 5 de klachten van G. gegrond verklaard. 
Zie rapport 2009/110 van de Nationale ombudsman.

Conclusies:
1. Motto en missie van IGZ zijn gebakken lucht.

2. IGZ behandelt NIET de klachten van individuele cliënten.

3. IGZ is WEL een adviesorgaan van zorginstellingen.


– 

Geplaatst in Uncategorized | 10 reacties

70 miljard euro AWBZ premies verdwenen

Recentelijk kreeg ik van één van de opstellers het verhaal "Ruim euro 70 mrd AWBZ premies zijn verdwenen" toegestuurd.
 
Het verhaal, dat op 8 maart ook in het FD is gepubliceerd, geeft de conclusie weer van een onderzoek dat de ondernemers Madelein Holm en Sanny Fortuin verricht hebben naar de besteding van onze AWBZ-gelden.
 
Madelein en Sanny concluderen dat, waar VWS beweert dat er elk jaar zo’n 13 miljard aan AWBZ-premies incasseert, dit in werkelijkheid 29,6 miljard euro bedraagt.
En waar de AWBZ-voorzieningen ons circa 20 miljard per jaar kosten, zou er dus in bijvoorbeeld 2008 een dikke 9 miljard in de AWBZ-spaarpot overgebleven moeten zijn.
 
 
In "Scheiding Vadertje en Moedertje Staat?" konden we de reactie van 20 februari j.l. lezen van Marcelis Boereboom, Directeur-Generaal Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS, op het artikel Moedertje Staat pikt AWBZ-premies in van Jeroen van de Oever, bestuurder van zorgaanbieder Vierstroom.
 
Hier laat het FD Boereboom zeggen:
Een deemoedig “dank u wel Vadertje Staat” zou beter passen dan de aantijging dat de overheid premiemiddelen achterover wil drukken.
 
Ik vraag mij nu af of Boereboom toen reeds geweten heeft van het onderzoek van Madelein en Sanny. Heeft VWS zich misschien al in willen dekken tegen de resultaten van dit onderzoek?
Ik weet het niet, het is maar gissen.
 
Maar je vraagt je nu opeens wel af waar dat tripje van Bussemaker naar de winterspelen in Vancouver van betaald is, of de teambuildingsessies en andere feestjes zoals die ongetwijfeld ook binnen VWS gehouden worden.
Maar dan nog ……… alles bij elkaar levert dat zelfs nog geen heel klein miljardje op.
 
Maar waar is al dat geld dan gebleven?
 
Volksvertegenwoordiging, Rekenkamer en FIOD doe jullie best en zoek dit uit!!!!!!
Wij hebben er recht op om te weten waar onze belastingcentjes gebleven zijn.
 
 

Geplaatst in Uncategorized | 29 reacties

Scheiding Vadertje en Moedertje Staat?

In het Financieel Dagblad van 20 februari 2010 reageert Marcelis Boereboom, directeur-generaal LZ, op het artikel “Moedertje Staat pikt AWBZ-premies in” van Jeroen van de Oever, bestuurder van zorgaanbieder Vierstroom.
Van den Oevers uitspraken zijn o.a. geplaatst in de Zorgvisie van 12 februari en het FD van 15 februari j.l.

Hieronder hetgeen Boereboom in het FD te vertellen had onder de titel
Rijk legt toe op AWBZ:
Jeroen van den Oever betoogt dat bezuinigingen op de AWBZ moeten leiden tot lagere premies en niet tot dekken van het begrotingstekort (FD 15 februari). De AWBZ wordt betaald uit premies en niet uit belastingen, schrijft hij.
 
De feiten liggen anders. Het premiepercentage voor de AWBZ is al enkele jaren constant (12,15%) en de premie-inkomsten zijn onvoldoende om de AWBZ-uitgaven te financieren.
 
De tekorten in 2009 en 2010 kennen een omvang die tussen de €2 mrd en €4 mrd ligt. Het negatieve vermogen in de AWBZ bedraagt ultimo 2010 naar verwachting €7 mrd. Dat wordt uit de schatkist aangevuld.
Een deemoedig “dank u wel Vadertje Staat” zou beter passen dan de aantijging dat de overheid premiemiddelen achterover wil drukken.
Marcelis Boereboom,
Directeur-generaal Landurige Zorg,
Ministerie van VWS

Als vanuit een zorginstelling over de besteding van AWBZ-gelden wordt gesproken, dan gaan mijn haartjes meteen overeind staan. En ja hoor, aan het eind van Van den Oevers betoog komt de aap uit mouw:
Een lagere AWBZ-premie geeft de burger dan ten minste nog de ruimte zelf te beslissen meer privé bij te verzekeren of zelf bij te betalen.
Dat is nu precies waar zorginstellingen momenteel naartoe werken in hun zogenaamde zorgarrangementen en verstrekkingenpakketten: de cliënt laten bij betalen voor gewenste extra zorg; kortom de cliënt als melkkoe voor de zorginstelling.
En uiteraard weet de zorginstelling wel als beste welke zorg extra is en welke niet.

Van het verhaal van Boereboom braken beide mijn klompen. Hoe kan hij om een deemoedig "dank u wel Vadertje Staat" vragen?
Het negatieve vermogen in de AWBZ is toch vooral te danken aan het al vele jaren volstrekt ontbreken van enige visie op zijn ministerie?!

Wat mij tenslotte  opviel was, dat waar beide heren het over de Staat hebben, Van den Oever het heeft over “Moedertje Staat” en Boereboom over “Vadertje Staat”.
Bij  “Moedertje” stel ik mij de theoretische zorgende rol voor van een zorginstelling voor en bij “Vadertje” een streng doch rechtvaardig optredende overheid.

Van beide rollen is al jaren weinig te merken en voor de toekomst valt te vrezen. Momenteel liggen vadertje en moedertje flink met elkaar in de clinch en een scheiding ligt op de loer.
Onze ouderen in de zorginstellingen zullen het kind van de rekening zijn.

Geplaatst in Uncategorized | 11 reacties

DE HEER LAHAYE EN HET LBK – VERVOLG

Bijna een jaar na plaatsing van mijn eerdere bericht over de zaak Lahaye (zie ook de film) wordt door een aanwezige jurist (?!) nog een reactie geplaatst:
 
Hij of zij moet wel haast wakker geschrokken zijn na een verschrikkelijke nachtmerrie, door om 04:47 nog achter de PC te gaan zitten.
 
 
een aanwezige jurist 24-07-2009 04:47

– De klachtencommissie bestond slechts uit 5 mensen en geen 9.
– Dhr. herhaalde zich telkenmale tijdens de zitting.
– Dhr. beperkte zich niet tot de klachten waartegen beroep was aangetekend.

* E.e.a. zou mogelijk al kunnen wijzen op een cognitieve achteruitgang (geheugenstoornis) waarover blijkbaar in een brief van de verpleeghuisarts in opleiding werd gesproken. wat zou er dan tegen zijn nader onderzoek hiernaar te verrichten als dhr. Lahaye overtuigd is van het tegendeel?

* De beroepscommissie heeft de moeite genomen (uitzonderlijk!!!) om voor dhr. Lahaye zitting e houden in zijn woonplaats. Hoezo komt zij hem dan niet tegemoet???

Het is altijd makkelijk de zaak slechts van één kant te belichten. Probeer je te concentreren op de feiten en niet op het gezwam van een demente oude man!!!

zitten.

 

 

Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de zinsnede "gezwam van een demente oude man" door een jurist en lid van een onafhankelijke klachtencommissie gebezigd wordt.
Hoewel ……………….in dit geval ?!?!
 
Zou deze reactie iets te maken kunnen hebben met de publicatie van het ZWARTBOEK LBK ??

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | 7 reacties

EERLIJKE ADVOCAAT GEZOCHT

EEN OPROEP VAN HANS GERICKE

Het gaat om een bodemprocedure tegen een verpleeghuis. Zie de dagvaarding.
 
De procedure zit in de laatste fase waarbij nog gerageerd kan worden op de producties bij dupliek.
De betreffende advocaat liet het op het laatse moment afweten, een vorm van chantage zie ik het.
 
Zijn opvolger nam het over en hield het maar een week vol. Kennelijk is die nu weer op de tenen getrapt omdat ik wat onduidelijke afspraken duidelijk wilde maken.
Blijkbaar zat de winst in die onduidelijkheid.
Maar voor € 4000,- mag je volgens mij toch wel wat duidelijkheid hebben in een overeenkomst.
 
Wie kan mij een geschikte advocaat noemen?
Met geschikt bedoel ik: gewoon een advocaat die eerlijk is en naast zijn eigen belang dat van de klant in ieder geval op de tweede plaats heeft staan.
 
Mijn laatste raadsman houdt het voor bekeken omdat ik wat meer concretere afspraken op schrift had gesteld.
Die daarvoor is er mee gestopt omdat ik na meer dan een jaar vond dat hij eens iets moest presteren.
Dus moet ik binnen zeer korte termijn weer een andere hebben, want mijn recaties op de tegenpartij moeten officieel a.s. woensdag binnen zijn. Bij gebrek aan een advocaat krijg ik hooguit 2 weken uitstel.
Moet nog eens vragen hoe het verder gaat als er geen advocaat te vinden is.
 
Dus beste mensen, geef mij eens een handvol adressen van goede, eerlijke advocaten. Eén enkele goede is ook al voldoende.
100 euro beloning voor de aangever, als de advocaat na einde proces niet blijkt omgekocht door de tegenpartij.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Gericke
Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties

ZWARTBOEK – LBK

Lees de volledige versie van het Zwartboek-LBK.
Download de printversie van het Zwartboek-LBK (A5-boekje).
 
Het Zwartboek-LBK beschrijft de negatieve ervaringen van verschillende klagers met de handelswijze van de LANDELIJKE BEROEPSCOMMISSIE KLACHTEN. Het is met name de onafhankelijkheid van deze commissie die door de samenstellers van dit zwartboek sterk in twijfel wordt getrokken.
 
De samenstellers van het Zwartboek-LBK concluderen, tegen de  achtergrond van de door hen bij de LBK aangespannen zaken, dat het functioneren van de Landelijke Beroepscommissie Klachten geen recht heeft gedaan aan de verwachtingen die zij als klager mochten hebben van een onafhankelijke beroepscommissie.
 
De samenstellers menen goede redenen te hebben om vraagtekens te zetten bij de onafhankelijkheid van de LBK en baseren hun twijfels op de eigen ervaring.
Zij concluderen unaniem dat de LBK bij haar overwegingen de argumenten van de zorgaanbieder zwaarder laat wegen dan de argumenten van de klager, terwijl de door de zorgaanbieder verstrekte informatie vaak aantoonbaar niet juist was. 
 
De samenstellers achten het onacceptabel dat de LBK zich niet aan haar eigen reglement houdt.
 
De samenstellers achten het onacceptabel dat de LBK klagers onheus of kwetsend bejegent.  
 
 
De samenstellers doen aan LOC en Actiz de aanbeveling

  • om de huidige leden van de LBK met onmiddellijke ingang te ontheffen van hun taak en te vervangen door (zowel van Actiz als van LOC) onafhankelijke personen, liefst juristen,
  • om door een onafhankelijke instantie een tevredenheids-onderzoek te laten verrichten bij klagers of hun vertegenwoordigers betreffende in de afgelopen jaren door de LBK behandelde zaken,
  • om bij gebleken onrechtmatige of ontoelaatbare handelingen van de LBK de betreffende zaken te heropenen,
  • om in het reglement het triviale artikel op te nemen dat een uitspraak zo geformuleerd dient te zijn, dat deze voor alle betrokkenen duidelijk en navolgbaar is.
  • Om in het reglement een artikel op te nemen, dat de commissie verplicht om een uitleg te verstrekken, wanneer een betrokkene om verduidelijking van de uitspraak vraagt.

Het Zwartboek-LBK zal ter kennis worden gesteld aan bij het klachtrecht betrokken personen en instanties.
Het eerste exemplaar is 23 mei j.l. verstrekt aan de directeuren van LOC en Actiz die hebben aangekondigd dat zij in de loop van juni van dit jaar met de LBK om de tafel gaan zitten, waarbij ook een evaluatie van de werkwijze van de commissie onderwerp van gesprek zijn. 
 

Geplaatst in Uncategorized | 5 reacties